İddiaya Dayalı Nafaka Miktarı

Yürürlükteki yasayla nafaka yükümlüğü konusunda kadın erkek arasındaki ayrım kaldırılmış, aile yaşamında kadın ve erkeklerin eşitliği ilkesine dayanan yeni düzenleme yaşama geçirilmiştir. Ancak Yargıtay 2.HD 7.6.2004 günlü 6597/7035 sayılı kararında koca çalışabilecek durumdaysa, çalışmasına engel fiziksel bir hastalığı yoksa yararına tedbir nafakası verilemez denilmektedir. 2002 yılından önce yürürlükte olan Medeni Kanunumuzda koca aile birliğinin reisi sayıldığı için eşinin ve çocuklarının geçiminden sorumluydu. Yürürlükteki Medeni Kanunumuza göre eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar. Yargıtay 2. HD’nin 24.10.2005 tarihli 12100 esas/14640 karar sayılı hükmüne göre kadının çalıştığı, düzenli ve yeterli gelirinin bulunduğu gelirinin eşinin gelirine yakın olduğu hallerde kadın için tedbir nafakasına hükmedilemez. Bu içtihadın karşıtı olan içtihatlar da vardır. Örneğin Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 13.9.2005 tarihli 2005/8309 e,2005/8494 karar sayılı hükmünde: “davacı eşin ekonomik durumunun davalı (kocadan) daha iyi olması davalıyı tedbir nafakası yükümlülüğünden kurtarmaz. Ancak, hükmedilecek nafakanın miktarını tayinde bu husus dikkate alınmak zorundadır. Böylece “hakkaniyet” ilkesine uygun bir nafaka tespit edilebilir (TMK m.4) denilmekte olduğu gibi, Yargıtay 3. HD 10.11.2008 günlü 2008/17986 esas, 2008/19075 karar sayılı hükmünde de: “TMK 186/son maddesine göre; eşlerin birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katkıda bulunmaları gerekir. Ayrı 62 Doğan yaşama hakkı bulunan eşin çalışıyor olması, maaşının ve malvarlığının bulunması tedbir nafakası verilmesine engel değildir. Halen evlilik birliği devam ettiğine göre, ayrı yaşamaya haksız olarak sebebiyet veren eş tedbiren nafaka vermekle yükümlüdür” denilmektedir. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 11.05.2005 günlü 2005/2-305 esas, 2005/338 karar sayılı hükmünde yürürlükteki Medeni Kanunumuzda; eşlerin evlilik birliğinin giderlerine katılma konusunda eşitlik ilkesinin öngörüldüğünü anımsatarak “somut olayda davacı kadının hemşire davalı ise pratisyen hekimdir. Tarafların evlilik birliğinin giderlerine güçleri oranında katılması gerektiğine, davacı kadın ile oturan müşterek çocuk için tedbir nafakası hükmedilmiş olmasına ve davacının düzenli geliri bulunmasına göre davacı lehine tedbir nafakası hükmedilmesi yasanın açık hükmüne aykırılık teşkil eder” denilmektedir.

BİZE SORUN
Adınız *
Soyadınız *
Telefon Numaranız *
Sorunuz *
MY DEDEKTİFLİK® - Müşteri Gizliliği
MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuatlara uygun olarak korunmaktadır. Hiçbir hal ve surette KÖTÜ NİYETLE KULLANILAMAZ

MY DEDEKTİFLİK® - Ödüllü Dedektif
ÖDÜLLÜ DEDEKTİF

2019-2020 Genel arama istatistiği ve aldığı hizmete yorum yapan memnun müşteri genellemesinde En İyi Araştırmacı ve Özel Dedektifi 2019-2020 kıymet ödülüne hak kazanmış dedektiflik firmasıdır.

MY DEDEKTİFLİK® - Yasal Hizmet
YASAL HİZMET

Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve yasalarına uygun olarak gerekli izinlerle kurulmuş olup yasal hizmet vermektedir. Tüm hizmetleri yasaların verdiği izinle yapılmaktadır. Yasa dışı hizmet verilemez.

MY DEDEKTİFLİK® - Memnun Müşteri
MEMNUN MÜŞTERİ

Hizmet alan memnun müşteri oranı %98 olarak genel istatistikte belirlenmiştir. Google da en yüksek 5 yıldızlı değerlendirilmiştir. En fazla memnun müşterisi olan şirkettir.

HİZMET VERİLEN İL VE İLÇELER
HİZMET VERİLEN ÜLKELER